server

Dedicated Server - Singapore

Select a package and configure it on the next step.

SG-2 x E5-2670-16-500

Bắt đầu tải

2,700,000 vnđ

CPU: 2 x E5-2670
Memory: 16GB
SSD: 500GB SSD
Datacenter: Singapore
Data transfer: không giới hạn
Băng thông: 10Mbps burstable to 100Mbps
95 percentile calculation(1Mbps = 470.000VNĐ)
LAN port: 1Gbps

Hết hàng

SG-2 x X5650-32-2x250

Bắt đầu tải

3,000,000 vnđ

CPU: 2 x X5650
Memory: 32GB
SSD: 2x 250GB SSD, Raid 1
Datacenter: Singapore
Data transfer: không giới hạn
Băng thông: 10Mbps burstable to 100Mbps
95 percentile calculation(1Mbps = 470.000VNĐ)
LAN port: 1Gbps

Hết hàng

SG-2 x X5650-32-SSD

Bắt đầu tải

3,300,000 vnđ

CPU: 2 x X5650
Memory: 32GB
SSD: 2x500GB SSD
Datacenter: Singapore
Data transfer: Không giới hạn
Băng thông: 10Mbps burstable to 100Mbps
95 percentile calculation(1Mbps = 470.000VNĐ)
LAN port: 1Gbps

Hết hàng

SG-2 x X5650-32-SAS

Bắt đầu tải

3,300,000 vnđ

CPU: 2 x X5650
Memory: 32GB
HDD: 2x600GB SAS
Datacenter: Singapore
Data transfer: Không giới hạn
Băng thông: 10Mbps burstable to 100Mbps
95 percentile calculation(1Mbps = 470.000VNĐ)
LAN port: 1Gbps

Hết hàng

SG-2 x X5650-32-SSD1TB

Bắt đầu tải

4,500,000 vnđ

CPU: 2 x X5650
Memory: 32GB
SSD: 2x1TB SSD
Datacenter: Singapore
Data transfer: Không giới hạn
Băng thông: 10Mbps burstable to 100Mbps
95 percentile calculation(1Mbps = 470.000VNĐ)
LAN port: 1Gbps

2 x E5-2670-32-500

Bắt đầu tải

4,800,000 vnđ

CPU: 2 x E5-2670
Memory: 32GB
SSD: 500GB SSD
Datacenter: Singapore
Data transfer: không giới hạn
Băng thông: 10Mbps burstable to 100Mbps
95 percentile calculation(1Mbps = 470.000VNĐ)
LAN port: 1Gbps

Hết hàng

2 x E5-2670-32-1TBSATA

Bắt đầu tải

4,800,000 vnđ

CPU: 2 x E5-2670
Memory: 32GB
HDD: 1TB HDD Enterprise
Datacenter: Singapore
Data transfer: không giới hạn
Băng thông: 10Mbps burstable to 100Mbps
95 percentile calculation(1Mbps = 470.000VNĐ)
LAN port: 1Gbps

Hết hàng

SG-2 x E5-2670-32-2x500

Bắt đầu tải

5,280,000 vnđ

CPU: 2 x E5-2670
Memory: 32GB
SSD: 2x500GB SSD Raid 1
Datacenter: Singapore
Data transfer: không giới hạn
Băng thông: 10Mbps burstable to 100Mbps
95 percentile calculation(1Mbps = 470.000VNĐ)
LAN port: 1Gbps

Tiếp tục định dạng và thanh toán.